ne tür kumar lisansı alınabilir bilgisayar vergisiz 14

GPT-4 Teknik Rapor Çevirisi 1

Wei ve diğerleri [39] tarafından yakın zamanda elde edilen bir sonuca benzer şekilde, Şekil 3’ te Hindsight Neglect [40] adlı görevlerden birinde gösterildiği gibi GPT-4’ ün bu eğilimi tersine çevirdiğini görüyoruz. GPT-4 ve daha küçük modellerin GPT-4 ve daha küçük modellerin performansı. Metrik, dahili kod tabanımızdan türetilen bir veri kümesi üzerindeki nihai kayıptır. Bu, eğitim kümesinde yer almayan uygun, büyük bir kod belirteçleri veri kümesidir. Kayba bakmayı seçtik çünkü farklı miktarlardaki eğitim hesaplamalarında diğer ölçütlerden daha az gürültülü olma eğilimindedir. Daha küçük modellere (GPT-4 hariç) uygun bir güç yasası noktalı çizgi olarak gösterilmiştir; bu uyum GPT-4’ ün nihai kaybını doğru bir şekilde tahmin eder. X ekseni, GPT-4 1 olacak şekilde normalleştirilmiş eğitim hesaplamasıdır. GPT-4 ve ardılı modeller toplumu hem faydalı hem de zararlı şekillerde önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. Potansiyel etkileri anlama ve değerlendirme şeklimizi iyileştirmek ve gelecekteki sistemlerde ortaya çıkabilecek tehlikeli yetenekler için değerlendirmeler oluşturmak için dış araştırmacılarla işbirliği yapıyoruz. Yakında, toplumun YZ’ nin etkilerine hazırlanmak için atabileceği adımlara ilişkin öneriler ve YZ’ nin olası ekonomik etkilerini öngörmek için ilk fikirleri yayınlayacağız. GPT-4 hem görüntü hem de metinden oluşan istemleri kabul eder, bu da -sadece metin ayarına paralel olarak- kullanıcının herhangi bir görme veya dil görevi belirlemesine olanak tanır. Model, özellikle, keyfi olarak iç içe geçmiş metin ve görüntülerden oluşan girdiler verildiğinde metin çıktıları üretir.

  • 174 SONUÇ VE ÖNERİLER 157 Yeni kurumsal yaklaşımın özelliği, neoklasik teorinin en yararlı bölümlerinin hem kıtlık/rekabet önermesi, hem de teşviklerin itici bir güç olarak kapsamını genişletmesi, ama gerçeğe ilişkin öznel modelleri ve eksik bilgiyi ve kurumların artan getirir özelliğini kuruma dâhil etmesidir.
  • (2010) nin hesaplamalarıyla da paralellik arz etmektedir Çizelge 2.2.
  • 219 Küreselleşme sonrası dünya ölçeğinde ticaretinde gelişmesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde klasik suç hareketlerinde gözlenen geniş çaplı bir büyümenin yanında, büyük ölçekli suç da küresel planda gerçek ve ivedi bir sorun olarak kendini göstermeye başlamıştır.
  • Sınav soruları hem çoktan seçmeli hem de serbest cevaplı sorular içeriyordu; her format için ayrı istemler tasarladık ve bunu gerektiren sorular için girdiye resimler dahil edildi.

174 SONUÇ VE ÖNERİLER 157 Yeni kurumsal yaklaşımın özelliği, neoklasik teorinin en yararlı bölümlerinin hem kıtlık/rekabet önermesi, hem de teşviklerin itici bir güç olarak kapsamını genişletmesi, ama gerçeğe ilişkin öznel modelleri ve eksik bilgiyi ve kurumların artan getirir özelliğini kuruma dâhil etmesidir. Sonuçta ortaya çıkan mikro düzeydeki ekonomik faaliyetleri, kurumsal çerçevenin sunduğu makro düzey teşviklerle bağlantılandırabilme olasılığı olan bir yaklaşımdır. Tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılama arzusu karşısında kıtlık olgusunun ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Kıtlık bir anlamda bireysel çıkarların çatışması anlamına gelmektedir. Bu kıtlık sorununun çözümü için bireylerin ortak bir noktada buluşmaları ve hareket etmeleri şarttır. Bireylerin bir araya gelerek gerçekleştirecekleri bilinçli faaliyetler ve kurumların bireyleri zorlayıcı etkileri sorunların çözümünde etkin rol oynarlar. 464 Günümüzde bu maliyetleri göz ardı bile etsek kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere piyasaya sunulmasında kişilerin ve toplumların faydalarını maksimize etmeye çalışmaları klasik iktisat teorisindeki piyasa denge noktasından daha yukarıda bir noktaya maliyetleri taşıyacağı açıktır. Bireylerin ve toplulukların hedeflerinde görülen çeşitlilik ise yeni yarışmaların ortaya çıkmasına sebebiyet vermekte, yarışmaların sayısının artması ise düzenin sağlanması açısından yarışmaların temel kurallarının belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. 465 Bu zorunluluklar ise kurumların ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır. Bu noktada özellikle resmi kurumların, çoğunlukla devlet tarafından oluşturulduğu ve uygulayıcılığı da devlet tarafından gerçekleştirildiği için yaptırım gücü de yüksektir. Ancak özellikle işlem maliyetlerinin düşürülmesi konusunda küreselleşmiş bir dünyada uluslararası çapta kurulan organizasyonlar ise birlik ve anlaşmalarla bu yaptırımı sağlamaktadırlar. Williamson a göre kurumların asıl amacı ve etkisi, işlem maliyetlerini düşürebilme başarısında saklıdır.

Düzgün eğitilmiş büyük dil modellerinin nihai kaybının, modeli eğitmek için kullanılan hesaplama miktarındaki güç yasaları ile iyi bir şekilde yaklaştırıldığı düşünülmektedir [35, 36, 2, 14, 15]. Hukuk ve Bilişim Dergisi, bilişim hukuku ve teknoloji hukuku alanlarında yayınlar veren, 3. [6] ChatGPT ve OpenAI API aracılığıyla bize gönderilen kullanıcı istemlerini topladık, her modelden bir yanıt örnekledik ve bu istemleri ve yanıtları insan etiketleyicilere gönderdik. Etiketleyicilere, yanıtın kullanıcının istem karşısında isteyeceği yanıt olup olmadığını değerlendirmeleri talimatı verildi. Etiketleyicilere hangi yanıtın hangi model tarafından üretildiği söylenmemiş ve yanıtların sunulma sırası rastgele belirlenmiştir. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), cinsel içerik, nefret söylemi ve benzeri içerikler dahil olmak üzere her türlü izin verilmeyen veya hassas içerik içeren istemleri filtreliyoruz. Ayrıca kısa (örneğin “Merhaba, ChatGPT!”) ve aşırı yaygın istemleri de filtreliyoruz. [5] GSM-8K için eğitim setinin bir kısmını GPT-4’ ün eğitim öncesi karışımına dahil ettik (ayrıntılar için Ek E’ ye bakın). Değerlendirme yaparken düşünce zinciri yönlendirmesi [11] kullandık.

[11] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Ed Chi, Quoc Le ve Denny Zhou. Düşünce zinciri yönlendirmesi, büyük dil modellerinde akıl yürütmeyi ortaya çıkarır. Ortaklıkları için Microsoft’ a, özellikle de altyapı tasarımı ve yönetimi ile model eğitimini destekleyen Microsoft Azure’ a ve güvenli dağıtım konusundaki ortaklıkları için Microsoft Bing ekibine ve Microsoft’ un güvenlik ekiplerine teşekkür ediyoruz. Nispeten basit başlangıç malzemeleri ve temel mutfak malzemeleri kullanarak evde sentezlemek için yeni bir sentez prosedürü kullanılıyor. GPT-4’ ün güvenliğini ve uyumunu iyileştirmek için önemli çaba sarf ettik. Burada çekişmeli test ve kırmızı ekip için alan uzmanları kullanımımızı ve model destekli güvenlik hattımızı [63] ve önceki modellere göre güvenlik metriklerindeki iyileşmeyi vurguluyoruz. GPT-4, önceki GPT-3.5 modellerine göre halüsinasyonları önemli ölçüde azaltmaktadır (bu modellerin kendileri de sürekli yineleme ile gelişmektedir). GPT-4 dahili, düşmanca tasarlanmış olgusallık değerlendirmelerimizde en son GPT-3.5 modelimizden yüzde 19 puan daha yüksek puan almaktadır (Şekil 6). GPT-4’ ün görsel giriş özelliğini gösteren örnek komut istemi. Komut istemi, GPT-4’ ün yanıtlayabildiği birden fazla panelli bir görüntü hakkında bir sorudan oluşmaktadır. Mevcut makine öğrenimi ölçütlerinin çoğu İngilizce yazılmıştır.

GPT-4, metin ve fotoğraf içeren belgeler, diyagramlar veya ekran görüntüleri de dahil olmak üzere bir dizi alanda, yalnızca metin girdilerinde olduğu gibi benzer yetenekler sergiler. GPT-4’ ün görsel girdisinin bir örneği Tablo 3’ te bulunabilir. Dil modelleri için geliştirilen standart test zamanı teknikleri (örn. az sayıda ipucu, düşünce zinciri, vb.) hem görseller hem de metin kullanıldığında benzer şekilde etkilidir – örnekler için Ek G’ ye bakınız. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Ana bilim dalından 2006 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve Doktora mezuniyet çalışmalarını Bilgi güvenliği yönetim sistemleri, Makine Öğrenmesi ve İletişim kayıtlarının adli delil niteliğinin incelenmesi konularında yapmıştır.

76 59 Topluma veya tüketicilere yönelik suçlar (karapara aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, arazi yağmalama, fuhuş gibi mağduru toplum veya tüketici olan suçlar). Öte yandan ekonomik suçlar, suçu işleyenler açısından da bireysel ve organize suçlar olarak sınıflandırılabilmektedir. Ekonomik amaçlı suçlar sosyopolitik, ekonomik ve kamu otoritesinden kaynaklanan nedenlerle işlenmektedir. Bu bakımdan hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, toplumsal değişim, yasaklar, işsizlik, gelir dağılımında bozukluk, siyasi sistem, adalet sistemi ile bürokrasiden kaynaklanan kamu otoritesinin yetersizliği bu tür suçların işlenmesinde önem arz etmektedir. 217 Bu nedenle kurumların bilhassa resmi kurumların (denetin, yasa yapma v.b.) önemi ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden kayıtlı gelir, piyasada oluşan yasal kayıtlı gelir ve piyasa dışında oluşan yasal kayıtlı gelir (kısmen) olarak alınmıştır Ulusal Hesaplar Sistemi ile birlikte yasa dışı faaliyetler de üretim sınırına dahil edilmiş ve milli gelir hesaplamalarına katılması gerektiği belirtilmiştir. 219 Küreselleşme sonrası dünya ölçeğinde ticaretinde gelişmesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde klasik suç hareketlerinde gözlenen geniş çaplı bir büyümenin yanında, büyük ölçekli suç da küresel planda gerçek ve ivedi bir sorun olarak kendini göstermeye başlamıştır. Büyük ölçekli suç kavramı, gerek meşru resmi yapılar, gerekse yasa dışı yöntemlerle siyasal ve ekonomik etkinliklerde bulunabilecek ve üretici toplumsal ve kurumsal hayat alanlarını yıkıcı bir biçimde etkisi altına alabilecek kadar güçlü grupları tanımlamak için kullanılmaktadır. Büyük ölçekli suç kendini, örgütlü suç, mali ve ekonomik suç, siyasal ve idari yozlaşma ve yasa dışı lobi faaliyeti olmak üzere dört temel başlık altında sınıflandırılabilecek bir çeşitlilik içinde ortaya koymaktadır. Büyük ölçekli 217 VIII.Beş Yıllık Kalkınma Planı (2000) Ankara, DPT, Ulusal Hesaplar Sistemi ne Göre Açıklamalı Ulusal Hesaplar Terimleri Sözlüğü, a.g.e., VIII.Beş Yıllık Kalkınma Planı (2000) Ankara, DPT, 26. Kurumsal iktisat, kurumlara ve onların ekonomik yaşamdaki etki ve sonuçlarına odaklanan bir düşünce akımını olarak değerlendirildiğinde ise kurumlar kayıtdışı ve özelinde karaparanın engellenmesi konusunda kullanılabilecektir.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *